HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA ERBA -ĐỨC

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA ERBA -ĐỨC

ERBA Lachema S.R.O Đức

Sử Dụng Cho Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa HITACH 911, 912, 917, AU400, AU640, XL200, XL300, XL600…

Sử dụng cho máy tự động và bán tự động…

  • 150
  • Liên hệ
DANH SÁCH HÓA CHẤT SINH HÓA
HÃNG SẢN XUẤT ERBA LACHEMA
STT Tên hóa chất Tên thương mại Đóng gói
HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG
1 ALBUMIN ALB 250 5 x 50 ml
2 ALBUMIN ALB 500 5 x 100 ml
3 ALKALINE PHOSPHATASE ALP AMP 150 R1:4x30ml         R2:1x30ml
4 ALKALINE PHOSPHATASE ALP AMP 500 R1:4x100ml       R2:1x100ml
5 ALPHA AMYLASE {SINGLE REAGENT} AMY SINGLE 100 5 x 20 ml
6 ALT/GPT ALT/GPT 250 R1: 4 x 50 ml       R2: 1 x 50 ml
7 ALT/GPT ALT/GPT 500 R1: 4 x 100 ml    R2: 1 x 100 ml
8 AST/GOT AST/GOT 250 R1: 4 x 50 ml    R2: 1 x 50 ml
9 AST/GOT AST/GOT 500 R1: 4 x 100 ml  R2: 1 x 100 ml
10 BILIRUBIN DIRECT BIL D 200 R1: 4 x 50 ml   R2: 1 x 6 ml
11 BILIRUBIN TOTAL BIL T 200 R1: 4 x 50 ml   R2: 1 x 6 ml
12 BILIRUBIN TOTAL & DIRECT BIL T&D 200 R1: 2 x 50 ml   R2: 2 x 50 ml   R3: 1 x 6 ml
13 CALCIUM CA 100 2 x 50 ml
14 CALCIUM CA 250 1 x 250 ml
15 CHEM WASH CHEM WASH 4×50 ml
16 CHLORIDES CL 250 1 x 250 ml
17 CHOLESTEROL CHOL 5 X 50 5 x 50 ml
18 CHOLESTEROL CHOL 1000 1 x 1000 ml
19 CHOLESTEROL CHOL 250 1 x 250 ml
20 CREATINE KINASE CK MB 100 R1: 2 x40 ml    R2: 2 x 10 ml
21 CREATINE KINASE CK 100 R1: 2 x 40 ml      R2: 2 x 10 ml
22 CREATININE CREA 200 R1: 2 x 50 ml     R2: 2 x 50 ml
23 CREATININE CREA 1000 R1: 2 x 250 ml   R2: 2 x 250 ml
24 ERBA NORM ERBA NORM 4×5 ml
25 ERBA PATH ERBA PATH 4×5 ml
26 GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE GGT 100 R1: 4 x 20 ml  R2: 1 x 20 ml
27 GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE GGT 250 R1: 4 x 50 ml  R2: 1 x 50 ml
28 GLUCOSE GLU 500 2 x 250 ml
29 GLUCOSE GLU 4 X 250 4×250 ml
30 GLUCOSE GLU 1000 1 x 1000 ml
31 HDL Direct HDL 80 R1 2x30ml     R2 2x10ml
32 HDL PREC HDL PREC 100 2 x 50 ml
33 HDL/LDL Cal HDL /LDL CAL 2x1ml
34 LACTATE DEHYDROGENASE LDH 100 R1: 4 x 20 ml    R2: 1 x 20 ml
35 LDL Direct LDL 80 R1 2x30ml      R2 2x10ml
36 MAGNESIUM MG 250 1 x 250 ml
37 MICROPROTEIN MP 100 2 x 50 ml
38 PHOSPHOROUS PHOS 100 2 x 50 ml
39 PHOSPHOROUS PHOS 250 1x 250 ml
40 TOTAL PROTEIN TP 250 5 x 50 ml
41 TOTAL PROTEIN TP 500 2 x 250 ml
42 TRIGLYCERIDES TG 100 2×50 ml
43 TRIGLYCERIDES TG 250 1x 250 ml
44 TRIGLYCERIDES TG 1000 1 x 1000 ml
45 UREA UREA 1000 R1: 4 x 200 ml    R2: 1 x 200 ml
46 UREA UREA 250 R1: 4 x 50 ml     R2: 1 x 50 ml
47 URIC ACID (SINGLE REAGENT) UA SINGLE 200 4 x 50 ml
48 XL MULTICAL XL MULTICAL 4×3 ml
49 Cholinesterase CHE 120 Cholinesterase CHE 120 R1- 2 x 50 ml
R2- 1 x 50ml
HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG
1 ALBUMIN ALB 440 10 x 44 ml
2 ALP ALP 110 R1-2 x 44 ml   R2-2 x 11 ml
3 ALPHA AMYLASE AMY 110 5 x 22 ml
{Single Reagent}
4 ALT/GPT ALT/GPT 564 R1-6 x 72 ml   R2-6 x 22 ml
XL-1000
5 ALT/GPT ALT/GPT 330 R1-6x 44ml    R2-3 x 22ml
6 ANTISTREPTOLYSIN (O) ASO R1-2 x 40 ml    R2-2 x 10 ml
7 ASO CALIBRATOR ASO CAL SH 1 ml
8 ASO Control ASO CON 1 ml
9 AST/GOT AST/GOT 564 R1-6 x 72 ml   R2-6 x 22 ml
XL-1000
10 AST/GOT AST/GOT 330 R1-6x 44ml    R2-3 x 22ml
11 BILIRUBIN  DIRECT DCA BIL D DCA 330 R1-6x 44ml    R2-3 x 22ml
12 Bilirubin Direct BIL D 330 R1-6x  44ml    R2-3 x 22ml
13 Bilirubin Total BIL T 330 R1-6x 44ml    R2-3 x 22ml
14 BILIRUBIN TOTAL DCA BIL T DCA 330 R1-6x 44ml     R2-3 x 22ml
15 C REACTIVE PROTEIN CRP-HS R1-2 x 40 ml  R2-2 x 8 ml
HIGH SENSITIVE
16 CALCIUM CA  120 10 x 12 ml
17 CHLORIDE CL 120 10 x 12 ml
18 CHOLESTEROL CHOL 440 10 x 44ml
19 CHOLESTEROL CHOL 576 8 x 72 ml
XL-1000
20 C-Reactive Protein CRP 2×40/2×10
21 CREATININE CREA 275 R1-5 x 44 ml   R2-5 x 11ml
22 CREATININE CREA  564 R1-6 x 72 ml   R2-6 x 22 ml
XL-1000
23 CREATININE ENZYMATIC CREA ENZ 200 R1-5 x 30 ml   R2-5 x 10 ml
24 CREATININE KINASE CK 110 R1-2 x 44 ml   R2-2 x 11 ml
25 CREATININE KINASE MB CK MB 110 R1-2 x 44 ml   R2-2 x 11 ml
26 CRP Calibrator CRP CAL SH 1 ml
27 CRP Control CRP CON H 1 ml
28 CRP Control CRP CON L 1 ml
29 GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE GGT 110 R1-2 x 44 ml   R2-2 x 11 ml
30 GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE GGT330 R1-6 x 44 ml   R2-3 x 22 ml
XL-1000
31 GLUCOSE GLU 440 10 x44 ml
32 GLUCOSE GLU- 576 8 x 72 ml
XL-1000
33 HBA1c HBA1c R1: 1×24      R2: 1×8 + 1×4
R3: 2×50
34 HBA1c Calibrator Set HBA1c CAL SET 4 x 0.25 ml
35 HbA1c Control HBA1c CON H 1 x 0.25 ml
36 HbA1c Control HBA1c CON L 1 x 0.25 ml
37 HDL DIRECT HDL C 160 R1-4 x 30 ml   R2-4 x 10ml
38 HDL DIRECT HDL C 360 R1-4 x 68 ml   R2-4 x 22 ml
XL-1000
39 HDL/LDL Calibrator HDL/LDL CAL 2 x 1ml
40 IRON FE 125 R1-4 x 25 ml
R2-2 x 12.5 ml
STD 2 x 2 ml
41 LACTATE DEHYDROGENASE – P LDH 110 R1-2 x 44 ml   R2-2 x 11 ml
42 LDL DIRECT LDL C 80 R1-2 x 30ml    R2-2 x 10ml
43 LIPASE LIP  110 R1-2 x 44 ml    R2-2 x 11 ml
44 MAGNESIUM MG 88 2×44 ml
45 MAL control MAL CON 1ml
46 MAL CALIBRATOR MAL CAL 1ml
47 MICROALBUMIN MAL R1-2 x 30 ml    R2-1 x 10 ml
48 MICROPROTEIN MP 120 10 x 12 ml
49 Multi Control Level-1 MULTICON L1 1ml
50 Multi Control Level-2 MULTICON L2 1ml
51 PHOSPHORUS PHOS 120 10 x12 ml
52 RF Calibrator RF CAL SH 1 ml
53 RF Control RF CON 1 ml
54 Rheumatoid Factor RF 2×40/2×8
55 TOTAL PROTEIN TP 440 10 x 44 ml
56 TRIGLYCERIDES TG 576 8 x 72 ml
XL-1000
57 TRIGLYCERIDES TG 440 10 x 44 ml
58 UIBC UIBC 125 R1: 4 x 25 ml    R2:2 x 12.5 ml     STD 2 x 2 ml
59 UREA UREA 564 R1-6 x 72 ml    R2-6 x 22 ml
XL-1000
60 UREA UREA 275 R1-5 x 44 ml   R2-5 x 11ml
61 URIC ACID UA 400 10 x 44 ml
{SINGLE REAGENT}
62 URIC ACID UA 576 8 x 72 ml
{SINGLE REAGENT} XL-1000
63 URIC ACID UA 275 R1-5 x 44 ml   R2-5 x 11ml
64 XL AUTOWASH AC/AL XL AUTOWASH R1-5 x 44 ml  R2-5 x 44 ml
AC / AL
65 XL MULTICAL XL MULTICAL 4 x 3 ml
66 XL WASH XL WASH 4 x 100 ml

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CELINA
Địa chỉ : 91 Đường số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp
Điện thoại : 028 2249 7474 - 028 2203 7979  Hotline : 0908 95 75 85
Website : celina.com.vn   Mail : contact@celina.com.vn 

Sản phẩm Liên quan
Zalo
Hotline
Zalo